a01185-005

異體字

部首筆畫

巾-09-12

 

內 容

〔關鍵文獻〕

偏類碑別字.艸部.幕字》引〈唐王慶墓誌〉。

 

a01185-001

異體字

部首筆畫

巾-10-13

研訂說明

內 容

〔關鍵文獻〕

玉篇.巾部.字》。

字彙補.巾部》。

◎「」,今標準字體作「幙」。

#「」另兼正字。

 

a01185-004

異體字

部首筆畫

巾-10-13

 

內 容

〔關鍵文獻〕

漢隸字源.入聲.鐸韻.幕字》引〈吉成侯州輔碑〉。

玉篇.巾部.字》。

四聲篇海.巾部》。

 

a01185-006

異體字

部首筆畫

巾-10-13

 

內 容

〔關鍵文獻〕

偏類碑別字.艸部.幕字》引〈魏長平縣男元液墓誌〉。

 

a01185-002

異體字

部首筆畫

巾-11-14

研訂說明

內 容

〔關鍵文獻〕

隸辨.卷六.偏旁.艸字》。